водень

 • 33газ коксовий — газ коксовый coke oven gas Koksgas горючий газ, що утворюється в процесі коксування кам яного вугілля, тобто при нагріванні його без доступу повітря до 900 1100оС. Г.к. містить водень, метан, оксид вуглецю та ін …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 34гази природні — газы природные natural gases *Erdgase, Naturgase – гази, що утворюються в результаті природних процесів. Розрізняють Г.п.: 1) атмосферні; 2) земної поверхні; 3) осадової товщі; 4) метаморфічних порід; 5) вивержених порід. Г.п. – це сукупність… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 35гази сірководневмісні — газы сероводородсодержащие hydrogene sulphide containing gases, acid gases *schwefelwasserstoffhaltige Gase – гази, до складу яких входить сірчистий водень (Н2S). Містяться у вулканічних газах, мінералізованих водах та інших. Гази, що містять… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 36ГАЗОВИДІЛЕННЯ (в гірничі виробки) — газовыделение (в горные выработки) gas emission, gas evolution, gas liberation *Gasentwicklung, Gasausscheidung виділення метану або іншого природного газу з товщі корисної копалини і вмісних порід у гірничі виробки. На к а р є р а х осн. джерела …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 37горючі корисні копалини — горючие полезные ископаемые combustible minerals Brennbodenschätze природні органічні сполуки, що мають здатність горіти. Використовуються як джерело теплової енергії. Поширені в природі у твердому (кам’яне та буре вугілля, торф, горючі сланці,… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 38елементний склад вугілля — элементный состав угля elementary composition of coal Kohlenzusammensetzung, Elementarzusammensetzung von Kohle xарактеризується наявністю та кількістю хімічних елементів, які входять до складу вугілля. Е.с.в. визначають шляхом елементного… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 39елементний склад нафти — элементный состав нефти elementary composition of oil *Erdölzusammensetzung xарактеризується наявністю та кількістю хімічних елементів, які входять до складу нафти: вуглецю (82 87 мас.%), водню (11 15 мас.%), сірки (0,1 7,0 мас.%), азоту (до 2,2… …

  Гірничий енциклопедичний словник

 • 4001.040.71 — Хімічні технології (Словники термінів) ДСТУ 2215 93 Розчини та індикатори. Терміни та визначення ДСТУ 2216 93 Реактиви та особливо чисті речовини. Позначення та методи визначення чистоти. Терміни та визначення ДСТУ 2318 93 Сірка та сірковмісні… …

  Покажчик національних стандартів

 • 4117.020 — Метрологія та вимірювання взагалі ГОСТ 8.010 99 ГСИ. Методики выполнения измерений. Основні положення Взамен ГОСТ 8.010 90 ГОСТ 8.061 80 ГСИ. Поверочные схемы. Содержание и построение. Взамен ГОСТ 8.061 73 ГОСТ 8.134 98 ГСИ. Шкала рН водных… …

  Покажчик національних стандартів

 • 42ДСТУ 2655-94 — Водень. Терміни та визначення [br] НД чинний: від 1995 07 01 Зміни: Технічний комітет: Мова: Метод прийняття: Кількість сторінок: 20 Код НД згідно з ДК 004: 01.040.71; 71.100.20 …

  Покажчик національних стандартів

 • 43ДСТУ 4559:2006 — Водень технічний для гідрування жирів. Технічні умови [br] НД чинний: від 2008 01 01 Зміни: Технічний комітет: ТК 86 Мова: Метод прийняття: Кількість сторінок: 13 Код НД згідно з ДК 004: 71.100.20 …

  Покажчик національних стандартів

 • 44СДД 1-1999 — Водень. Термодинамічні властивості на кривій плавлення та у щільній флюїдній фазі у діапазоні тиску 100 ... 2000 МПа та температур від відповідних плавленню до 500 К [br] НД чинний: від 2000 07 01 Зміни: Технічний комітет: Мова: +Ru Метод… …

  Покажчик національних стандартів